Vysokoškolské vzdělání

 • Speciální pedagog
 • Logopedický asistent 

Další semináře a kurzy akreditované MŠMT ČR

 • Stimulační program pro předškoláky a děti s odloženou školní docházkou "Maxík" Prodys, Praha
 • Rozvíjení jazykových schopností - trénink jazykového uvědomování podle Elkonina Asociace logopedů ve školství, Praha
 • Signály specifických poruch učení na počátku školní docházky - DYS-centrum, Praha
 • Grafomotorika a rytmická cvičení - Portál, Praha
 • Cvičení pro rodiče s dětmi - Centrum pro rodinu a sociální péči, Brno
 • Pomoz mi naučit se číst! Rozvoj čtenářské gramotnosti u dyslektiků - DYS-centrum, Praha
 • Vyučování cizím jazykům u žáků se SPU - DYS-centrum, Praha
 • Jak rozvíjet rozumové schopnosti u dětí předškolního věku - Portál, Praha
 • Jak vést reedukační skupiny na ZŠ pro integrované dítě se SPUCH - DYS-centrum, Praha
 • Diagnostika dyskalkulie - DYS-centrum, Praha
 • HYPO - prevence SPUCH v předškolním a raném školním věku - DYS-centrum, Praha
 • Žák ZŠ s vývojovou dysfázií - DYS-centrum, Praha
 • Písničky Pavla Jurkoviče s hrou na zvonkohry a s pohybem - Portál, Praha
 • Předčtenářská gramotnost - Portál, Praha
 • Podpora přirozeného rozvoje řeči u dětí předškolního věku - Portál, Praha
 • ROPRATEM - Dyscentrum, Praha
 • Dyskalkulie - reedukace - Dyscentrum, Praha
 • Metoda dobrého startu - Dyscentrum, Praha
 • Využití relaxačních technik při práci s dětmi zvláště ADHD, ADD ve vyučování - Dyscenrum, Praha
 • KuPUB - preventivní program pro dospívající - Ku PROG, Praha
 • KUPOZ - program pro rozvoj pozornosti, Praha
 • Metody práce s dětmi s OMJ - Meta, Praha
 • Baterie testů fonologických schopností pro děti předškolního a raného školního věku - NUV, Praha
 • Úvod do neuro-vývojové stimulace - INVTS, Praha
 • Metody výuky čtení - Dyscentrum, Praha
 • Kognitivní stimulace paměti a pozornosti prostřednictvím stimulačního programu PAMIS - Dyscentrum ,Praha
 • Neurovývojová stimulace ve školní praxi - INVTS, Praha
 • KuHAD Jak na hyperaktivní dítě - KuPROG, Praha
 • Náměty na práci se žáky s LMP - Edupraxe, Brno
 • Předmět Speciáně pedagogická péče - Edupraxe, Brno
 • Ze života ADHD - Pasparta
 • Supervize neurovývojová stimulace - INVTS, Praha

Praxe

24 let pedagog na základní škole

 • přípravný ročník (děti s odkladem školní docházky)
 • první stupeň
 • druhý stupeň
 • děti se speciálními vzdělávacími potřebami
 • školní speciální pedagog
 • lektorská činnost